Algemene Voorwaarden van:
Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde, gevestigd te Nijmegen, Groesbeekseweg 246a/b, 6523 PJ. Kamer van Koophandelnummer:09106203 en BTW-nummer: NL001911058B09.
Versie geldig vanaf 01-12-2014.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product van Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde en op iedere tussen Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde, Endometriose-dieet.nl en Endometriosetelijf.nl . Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde erkend.
1.4 Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Van Hulst Praktijk voor Chinese geneeskunde geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW voor het E-boek en 6% voor het papieren boek.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Het zichttermijn en herroepingsrecht geldt niet voor het E-boek endometriosedieet. Dit betekent dat het
aangeschafte E-boek niet kan worden geretourneerd en dat geen geld teruggevraagd kan worden.
4.2Jij als koper kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van dit boek gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden .Zo kun je echt gratis kijken of dit boek bij je past. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in 4 werkdagen nadat jij als koper het boek hebt besteld.
4.3 Ik ben benieuwd naar de reden waarom je het boek terugstuurt maar ook zonder reden krijg je gewoon het volledige bedrag inclusief verzendkosten terug. Vul hiervoor het bijgevoegde retourformulier die je bij de factuur hebt ontvangen in en stuur het met leesbevestiging naar info@praktijkvanhulst.nl of info@endometriosetelijf.nl. Maak een afdruk van het retourformulier en stuur het met het boek terug naar het opgegeven retouradres.
4.4. Het boek stuur je uiterlijk binnen 14 dagen terug in de originele verpakking nadat je via het retourformulier hebt aangegeven dat je het boek terug wilt sturen. Als datering geldt de datum van verzending van het retourformulier en de dagstempeling van het postbedrijf.
4.5 Jij krijgt uiterlijk binnen 14 dagen nadat het boek is terug ontvangen het totale aankoopbedrag inclusief de door jou betaalde verzendkosten voor het heen- en terugzenden van het boek terug, als het een verzending binnen Nederland betreft, mits het boek in goede staat is: zie 4.6.
Als het boek verzonden is naar een adres buiten Nederland ontvang je het totale aankoopbedrag inclusief de door jou betaalde verzendkosten van aanschaf van het boek terug. Als tegemoetkoming van de door jou betaalde portikosten voor het terugsturen van het boek ontvang je een bedrag van € 3,95. Dit is hetzelfde bedrag als de portikosten voor verzending binnen Nederland.
4.6 Natuurlijk mag jij het boek uitgebreid bekijken voordat je beslist of je het wilt houden. Als het boek geen beschadigingen heeft, ezelsoren bevat ,geen notities, vlekken of zichtbare vingerafdrukken of ontbrekende pagina’s krijg je het volledige bedrag terug. Als het boek wel beschadigd is, ontvang je een restbedrag terug van maximaal € 30.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien je een bestelling plaatst bij Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde. Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal je gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens.

6. Garantie en conformiteit
6.1 Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde staat er voor in dat het produkt voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9.0.Overmacht

9.1 van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10.0.Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eigendom van alle door Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde aan de afnemer verkochte en geleverde producten blijft bij van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde zolang de afnemer de vorderingen van Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, en zolang de afnemer de vorderingen van Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

11.0. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gelderland kennis, tenzij Van Hulst Praktijk voor Chinese Geneeskunde er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.